Mobirise
Mobirise

POSTGRAU ACOMPANYAMENT A LES FAMILIES 0-3 EN XARXA.

CURS 2022 - 2023

Aquesta formació pretén oferir una mirada holística perquè els professionals puguin fer un millor acompanyament  a les famílies amb infants de 0 a 3 anys, des d’un vessant reflexiu i una vocació professionalitzadora. 

L'objectiu és assolir una formació teòrico-pràctica de l’etapa 0-3 des del punt de vista dels infants, dels progenitors i de l’entorn, incidint en el rigor i la profunditat conceptuals, una mirada innovadora i crítica, i la interdisiciplinarietat en la construcció del coneixement.

M A N I F E S T

LA CURA DE LA PETITA INFÀNCIA:

per unes polítiques públiques de suport a les famílies 0 - 3

Dels 0 als 3 anys:

un període transcendental i estratègic

Totes les famílies amb infants de 0 a 3 anys necessiten suport

Des del Màster de Criança 0 - 3 i acompanyament de les famílies en xarxa, de la Universitat de Barcelona, considerem que esdevenen imprescindibles polítiques de suport a les famílies 0 - 3 , tant des d’ una ètica de la cura com des del paradigma de la inversió social: és necessari posar la cura de la v ida humana en el centre de la política pública i ser conscients que invertir en petita infància té un gran retorn social, com en cap altra etapa del cicle vital.

És des del coneixement de la naturalesa de l ’ ésser humà i des d’aquest posicionament ètico-polític que...

Reivindiquem: 

MÀSTER = POSTGRAU 1 + POSTGRAU 2

El Màster criança 0-3 s’estructura en dos Postgraus independents, però alhora complementaris.

Mobirise

POSTGRAU EN 

Acompanyament a les famílies  0-3 en xarxa
El marc de l’acompanyament
Rol dels professionals
Treball en grup i treball en equip
Emprenedoria
Experiències i recerca 

POSTGRAU EN 

Criança 0-3 i
benestar familiar

El marc de la criança
La construcció del vincle
L’entorn
Gestió en xarxes
Experiències i recerca 

AMB EL RECONEIXEMENT DE


Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya 
Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya
Associació de Professionals d’Espais Familiars a Catalunya

CONTACTE

Versió 12.9 Actualitzada desembre 2022 By danicrack

Designed with ‌

Landing Page Builder